อัตราตายอายุ 45-49 ปี
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรชาย อายุ 45-49 ปี,ประชากรหญิง อายุ 45-49 ปี,ประชากรรวม อายุ 45-49 ปี
หน่วยวัด : อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีชายหญิงรวม
2539
7.28
3.49
5.36
2540
6.22
3.13
4.67
2541
5.79
2.92
4.33
2542
6.87
3.51
5.15
2543
6.94
3.54
5.21
2544
6.79
3.51
5.12
2545
6.95
3.45
5.15
2546
6.89
3.33
5.06
2547
7.07
3.32
5.13
2548
7.01
3.15
5.02
2549
6.93
3.08
4.94
2550
6.74
3.00
4.81
2551
6.57
2.94
4.70
2552
6.24
2.75
4.44
2553
6.53
2.79
4.59
2554
6.50
2.79
4.58
2555
6.37
2.73
4.48
2556
6.4
2.6
4.4
2557
6.4
2.7
4.5
2558
6.4
2.7
4.5
2559
6.6
2.7
4.6
2560
6.5
2.6
4.5
http://www.hiso.or.th