สัดส่วนประชากรสูงอายุ
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวมอายุ 60 ปีขึ้นไป
หน่วยวัด : ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีร้อยละ
2503
4.5
2513
4.8
2523
5.4
2533
7.2
2543
9.5
2553
12.8
http://www.hiso.or.th