อัตราตายโรคเอดส์ (จากการคาดประมาณ)
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ปีรวม
2530
0.001
2532
0.21
2534
3.33
2536
16.67
2538
42.72
2540
68.72
2542
84.83
2543
85.50
2545
86.02
2546
81.69
2547
81.45
2548
80.12
2549
78.99
http://www.hiso.or.th