อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)
กุลุ่มเป้าหมาย : เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
หน่วยวัด : อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2528
47
2529
47
2538
33
2539
33
2548
16
2549
16
http://www.hiso.or.th