HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม,ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีรวมชายหญิง
2504
3.6
4.5
2.6
2505
3.5
4.7
2.4
2506
3.4
4.4
2.4
2507
3.6
4.5
2.6
2508
3.5
4.2
2.8
2509
3.8
4.3
3.2
2510
3.7
4.1
3.3
2511
3.9
4.4
3.4
2512
3.8
4.2
3.4
2513
4.2
5.0
3.4
ปีรวมชายหญิง
2514
3.6
3.9
3.2
2515
4.5
5.0
3.9
2516
4.4
4.9
3.9
2517
4.8
5.1
4.5
2518
4.6
4.7
4.4
2519
4.7
4.9
4.4
2520
5.9
6.3
5.5
2521
6.0
6.1
5.9
2522
6.8
7.0
6.6
2523
7.4
7.6
7.3
ปีรวมชายหญิง
2524
7.3
7.6
7.0
2525
6.7
7.0
6.3
2526
6.6
6.9
6.2
2527
6.0
6.8
5.2
2528
5.8
6.8
4.8
2529
5.4
6.9
4.0
2530
5.8
7.1
4.5
2531
6.3
7.8
4.8
2532
6.7
8.7
4.7
2533
6.7
8.8
4.7
ปีรวมชายหญิง
2534
6.4
8.6
4.1
2535
6.3
8.3
4.2
2536
6.7
9.1
4.3
2537
7.0
10.8
3.2
2538
6.0
10.1
1.9
2539
7.6
11.3
3.9
2540
6.9
10.7
3.2
2541
8.1
12.6
3.7
2542
8.6
13.3
3.9
2543
8.4
13.2
3.7
ปีรวมชายหญิง
2544
5.8
9.9
1.8
2545
7.8
12.0
3.8
2546
7.1
11.0
3.3
2547
6.9
10.5
3.3
2548
6.3
9.9
2.9
2549
5.8
9.2
2.4
2550
6.0
9.5
2.5
2551
6.0
9.3
2.7
2552
6.0
9.4
2.7
2553
5.9
9.3
2.6
ปีรวมชายหญิง
2554
5.88
9.22
2.65
2555
6.20
9.66
2.85
2556
6.1
9.8
2.6
2557
6.1
9.6
2.7
2558
6.5
10.5
2.5
2559
6.4
10.3
2.6
2560
6.6
10.9
2.6


เข้าชม 2845 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office