HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายมารดา (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายมารดา (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2505
374.3
2506
360.2
2507
317.3
2508
311.6
2509
298.2
2510
282.1
2511
266.6
2512
260.9
2513
226.1
2514
209.5
ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2515
222.4
2516
184.5
2517
171.5
2518
171.7
2519
149.0
2520
128.9
2521
130.3
2522
102.9
2523
98.5
2524
81.2
ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2525
69.6
2526
63.5
2527
48.0
2528
42.0
2529
34.7
2530
37.2
2531
27.1
2532
22.7
2533
24.8
2534
19.4
ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2535
14.2
2536
12.5
2537
10.8
2538
10.7
2539
15.6
2540
10.6
2541
7.0
2542
12.0
2543
13.2
2544
12.9
ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2545
14.7
2546
13.7
2547
13.0
2548
12.2
2549
11.7
2550
12.2
2551
11.3
2552
10.8
2553
10.2
2554
8.9
ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2555
17.6
2556
22.2
2557
23.3
2558
24.6
2559
26.6
2560
21.8


เข้าชม 2851 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office