HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายทารก (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายทารก (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)

กลุ่มเป้าหมาย :ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2507
84.3
2508
84.3
2517
51.8
2518
51.8
2528
40.7
2529
40.7
2538
26.1
2539
26.1
2548
11.3
2549
11.3


เข้าชม 2835 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office