HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราป่วยโรคตับอักเสบจากไวรัสบี

FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยโรคตับอักเสบจากไวรัสบี

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2522
0.09
2524
0.14
2526
0.12
2528
0.55
2530
1.57
2532
3.30
2534
5.98
2536
4.39
2538
3.13
2539
2.20
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2540
2.27
2541
2.53
2542
2.60
2543
2.71
2544
2.80
2545
3.44
2546
3.68
2547
4.54
2548
4.41
2549
5.48
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2550
6.94
2551
8.39
2552
8.46
2553
9.23
2554
9.93
2555
9.07
2556
9.61
2557
9.67


เข้าชม 3704 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office