HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายอย่างหยาบ

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายอย่างหยาบ

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย,ประชากรหญิง,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีชายหญิงรวม
2541
5.96
4.20
5.08
2542
6.97
4.82
5.89
2543
6.97
4.88
5.92
2544
6.92
4.99
5.95
2545
7.07
5.10
6.08
2546
7.11
5.11
6.10
2547
7.27
5.34
6.29
2548
7.35
5.39
6.36
2549
7.21
5.31
6.25
2550
7.15
5.37
6.25
ปีชายหญิงรวม
2551
7.19
5.41
6.29
2552
7.12
5.32
6.21
2553
7.42
5.52
6.46
2554
7.44
5.51
6.46
2555
7.46
5.49
6.46
2556
7.6
5.6
6.6
2557
7.7
5.7
6.7
2558
7.9
5.9
6.9
2559
8.3
6.1
7.2
2560
8.2
5.9
7


เข้าชม 2897 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office