HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราป่วยโรคไอกรน

FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยโรคไอกรน

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
7.20
2522
11.20
2524
6.20
2526
9.80
2528
4.80
2530
2.70
2532
2.20
2534
0.50
2536
0.60
2538
0.20
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2539
0.13
2540
0.17
2541
0.16
2542
0.08
2543
0.16
2544
0.12
2545
0.02
2546
0.04
2547
0.03
2548
0.04
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2549
0.11
2550
0.04
2551
0.03
2552
0.04
2553
0.01
2554
0.02
2555
0.03
2556
0.04
2557
0.02


เข้าชม 2943 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office