HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราป่วยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด

FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
72.10
2522
70.00
2524
59.80
2526
53.60
2528
60.40
2530
47.90
2532
28.10
2534
14.50
2536
4.70
2538
6.40
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2539
0.05
2540
0.04
2541
0.03
2542
1.55
2543
0.03
2544
0.36
2545
1.14
2546
0.01
2547
0.02
2548
0.01
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2549
0.00
2550
0.50
2551
0.38
2552
0.13
2553
0
2554
0.11
2555
0.42
2556
0.02
2557
0.24


เข้าชม 2902 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office