HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 28 วัน)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 28 วัน)

กลุ่มเป้าหมาย :ทารกอายุต่ำกว่า 28 วัน
หน่วยวัด :อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูล ปี 2535-2538 กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลปี 2539-2550 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2535
3.4
2536
3.5
2537
3.3
2538
3.3
2539
1.9
2540
1.3
2541
1.6
2542
2.3
2543
2.5
2544
2.8
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2545
3.3
2546
3.6
2547
4.2
2548
4.5
2549
4.3
2550
4.3
2551
4.3
2552
4.2
2553
4.1
2554
4.0
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2555
4.0
2556
3.7
2557
3.7
2558
3.5
2559
3.5
2560
3.2


เข้าชม 2844 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office