HISO - แนวโน้มสุขภาพ สัดส่วนมารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี

FusionCharts will load here!
 

สัดส่วนมารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :หญิงคลอดบุตร
หน่วยวัด :ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) วิเคราะห์จากข้อมูลทะเบียนเกิด

ปีร้อยละ
2539
12.29
2540
11.77
2541
12.67
2542
12.16
2543
11.46
2544
11.94
2545
12.17
2546
12.75
2547
13.61
2548
14.00
ปีร้อยละ
2549
14.21
2550
14.60
2551
15.21
2552
15.70


เข้าชม 863 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office