HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตรามารดาวัยรุ่น 15-19 ปี

FusionCharts will load here!
 

อัตรามารดาวัยรุ่น 15-19 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :หญิงคลอดบุตร
หน่วยวัด :อัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
แหล่งที่มาของข้อมูล :รายงานสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีอัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
2551
50.1
2552
50.1
2553
50.1
2554
53.6
2555
53.8
2556
51.1
2557
47.9
2558
44.8
2559
42.5
2560
39.6


เข้าชม 2704 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office