HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราเกิดมีชีพ

FusionCharts will load here!
 

อัตราเกิดมีชีพ

กลุ่มเป้าหมาย :ทารกแรกเกิดรวม,ทารกแรกเกิดชาย,ทารกแรกเกิดหญิง
หน่วยวัด :อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จากข้อมูลทะเบียนราษฏร์ (ทะเบียนเกิด)

ปีรวมชายหญิง
2539
15.79
16.30
15.28
2540
14.84
15.33
14.36
2541
14.67
15.17
14.18
2542
12.26
12.71
11.81
2543
12.51
12.95
12.08
2544
12.73
13.22
12.25
2545
12.51
13.00
12.03
2546
11.79
12.26
11.33
2547
13.00
13.52
12.49
2548
13.02
13.56
12.49
ปีรวมชายหญิง
2549
12.67
13.24
12.12
2550
12.67
13.23
12.13
2551
12.41
12.96
11.87
2552
12.06
12.62
11.51
2553
11.96
12.50
11.43
2554
12.39
12.97
11.82
2555
12.48
13.07
11.9
2556
11.6
12.1
11
2557
11
11.5
10.4
2558
10.4
10.9
10
ปีรวมชายหญิง
2559
10.2
10.8
9.8
2560
10.1
10.6
9.6


เข้าชม 2834 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office