HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
4.77
20.93
12.82
2542
7.23
29.65
18.38
2543
8.37
33.67
20.94
2544
7.89
33.27
20.49
2545
8.18
34.72
21.34
2546
7.27
33.66
20.35
2547
7.67
32.06
19.74
2548
6.55
29.23
17.75
2549
6.38
27.16
16.64
2550
6.42
25.58
15.87
ปีหญิงชายรวม
2551
6.28
24.62
15.32
2552
5.99
24.21
14.97
2553
8.90
34.74
21.63
2554
9.11
35.12
21.91
2555
9.18
35.00
21.88
2556
22.89
2556
9.8
36.5
22.9
2557
23.16
2557
9.9
36.9
23.2
2558
9.2
35.9
22.3
ปีหญิงชายรวม
2558
22.3
2559
9.8
38.3
23.8
2560
9.8
39
24.1


เข้าชม 2844 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office