HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราการมีระดับไขมันในเลือดสูง (ชายหญิง)

FusionCharts will load here!
 

อัตราการมีระดับไขมันในเลือดสูง (ชายหญิง)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด :ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล :รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ปีชายหญิง
2534
9.3
14.1
2535
9.3
14.1
2546
13.7
17.1
2547
13.7
17.1
2551
16.7
21.4
2552
16.7
21.4
2557
14.9
17.7


เข้าชม 2763 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office