HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายภาวะไตวายเรื้อรัง (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายภาวะไตวายเรื้อรัง (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
1.10
1.15
1.12
2542
2.33
2.56
2.44
2543
3.21
3.32
3.27
2544
4.20
4.19
4.20
2545
5.06
4.75
4.91
2546
7.83
7.32
7.58
2547
5.95
5.93
5.94
2548
6.01
5.77
5.89
2549
6.19
5.98
6.09
2550
6.46
6.25
6.36
ปีหญิงชายรวม
2551
6.87
6.80
6.83


เข้าชม 2714 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office