HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
5.48
8.54
7.00
2542
9.04
12.52
10.77
2543
11.04
15.73
13.37
2544
15.52
20.94
18.21
2545
18.23
24.74
21.46
2546
24.92
33.40
29.13
2547
25.12
36.62
30.81
2548
20.72
29.94
25.27
2549
17.31
24.04
20.63
2550
17.28
24.11
20.65
ปีหญิงชายรวม
2551
17.62
24.02
20.78
2552
17.43
24.76
21.04
2553
23.13
32.08
27.53
2554
25.35
34.89
30.04
2555
26.37
37.19
31.69


เข้าชม 1277 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office