HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายจากมาลาเรีย (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายจากมาลาเรีย (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
10.90
2521
10.20
2522
8.90
2523
8.20
2524
8.10
2525
7.80
2526
5.90
2527
4.40
2528
3.90
2529
2.90
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2530
3.10
2531
2.70
2532
2.50
2533
2.30
2534
2.10
2535
1.80
2536
1.70
2537
1.60
2538
1.40
2539
1.30
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2540
1.20
2541
0.90
2542
1.20
2543
1.00
2544
0.70
2545
0.60
2546
0.30
2547
0.40
2548
0.30
2549
0.30
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2550
0.00
2551
0.00
2552
0.1
2553
0.1
2554
0.1
2555
0.1
2556
0.1
2557
0.1


เข้าชม 2814 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office