HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก

FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
89.24
2521
28.22
2522
25.25
2523
93.48
2524
54.06
2525
45.89
2526
60.71
2527
137.27
2528
154.94
2529
52.88
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2530
325.13
2531
49.38
2532
120.42
2533
163.43
2534
77.27
2535
71.16
2536
111.92
2537
40.09
2538
101.46
2539
63.09
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2540
167.21
2541
211.42
2542
40.39
2543
30.19
2544
226.53
2545
187.52
2546
99.56
2547
62.59
2548
73.79
2549
74.89
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2550
104.21
2551
141.78
2552
89.27
2553
183.59
2554
111.1
2555
123.85
2556
246.34
2557
63.25


เข้าชม 2844 ครั้ง เริ่มนับ 9 สิงหาคม 2561
Health Information System Development Office