HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราป่วยโรคมาลาเรีย (สำนักระบาดวิทยา)

FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยโรคมาลาเรีย (สำนักระบาดวิทยา)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2536
120.21
2537
111.86
2538
93.28
2539
96.16
2540
96.52
2541
109.13
2542
123.69
2543
83.94
2544
56.25
2545
38.50
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2546
31.63
2547
37.83
2548
45.23
2549
46.25
2550
49.08
2551
45.72
2552
36.61
2553
40.25
2554
33.01
2555
25.20
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2556
22.81
2557
17.48


เข้าชม 2892 ครั้ง เริ่มนับ 9 สิงหาคม 2561
Health Information System Development Office