HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคเอดส์ (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคเอดส์ (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
3.63
11.63
7.61
2542
5.63
15.31
10.44
2543
8.67
19.56
14.08
2544
10.94
21.71
16.29
2545
18.19
31.78
24.93
2546
19.72
34.09
26.84
2547
12.98
23.84
18.35
2548
9.16
16.49
12.78
2549
7.31
13.69
10.46
2550
6.35
11.26
8.77
ปีหญิงชายรวม
2551
5.53
9.34
7.41
2552
4.48
8.32
6.38
2553
4.08
7.39
5.71
2554
3.94
7.83
5.86
2555
4.50
8.12
6.28
2556
6.2
11.5
8.8
2557
6.2
11.4
8.8
2558
6
10.9
8.4
2559
5.3
10
7.6
2560
4.8
9.5
7.1


เข้าชม 2820 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office