HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากรหญิง
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิง
2541
1.33
2542
2.17
2543
2.80
2544
3.46
2545
3.99
2546
5.15
2547
4.98
2548
4.71
2549
5.17
2550
5.18
ปีหญิง
2551
5.37
2552
5.30
2553
5.40
2554
5.37
2555
5.86
2556
6.2
2557
6.2
2558
6.6
2559
6.6
2560
6.8


เข้าชม 2826 ครั้ง เริ่มนับ 9 สิงหาคม 2561
Health Information System Development Office