HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากรหญิง
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
1.69
0.02
0.86
2542
2.88
0.03
1.46
2543
3.59
0.04
1.82
2544
4.03
0.02
2.04
2545
4.75
0.04
2.41
2546
5.83
0.04
2.96
2547
5.95
0.03
3.02
2548
6.07
0.03
3.09
2549
6.35
0.03
3.23
2550
6.81
0.04
3.47
ปีหญิงชายรวม
2551
7.33
0.04
3.73
2552
7.33
0.02
3.73
2553
7.73
0.05
3.95
2554
8.36
0.04
4.26
2555
8.87
0.06
4.54
2556
9.88
0.06
5.05
2557
10.46
0.06
5.35
2558
11.34
0.04
5.79
2559
12.38
0.08
6.34
2560
12.57
0.03
6.42


เข้าชม 2838 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office