HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคมะเร็งปอด

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคมะเร็งปอด

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
3.24
7.93
5.58
2542
4.17
9.57
6.85
2543
5.50
12.29
8.88
2544
6.17
13.68
9.90
2545
6.86
15.08
10.94
2546
7.48
16.56
11.98
2547
7.69
16.70
12.15
2548
7.88
17.93
12.84
2549
8.27
17.37
12.76
2550
8.36
18.23
13.23
ปีหญิงชายรวม
2551
8.61
18.53
13.50
2552
8.77
19.58
14.10
2553
9.68
19.70
14.61
2554
10.54
21.43
15.90
2555
10.94
22.39
16.57


เข้าชม 1324 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office