HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
6.98
17.06
12.00
2542
7.28
18.44
12.83
2543
8.26
21.24
14.71
2544
9.78
23.82
16.75
2545
10.30
25.70
17.94
2546
11.98
28.47
20.15
2547
11.99
29.35
20.58
2548
11.63
29.00
20.21
2549
12.42
30.20
21.19
2550
12.42
30.46
21.32
ปีหญิงชายรวม
2551
12.90
31.92
22.28
2552
12.28
31.10
21.55
2553
12.52
31.74
21.99
2554
12.66
32.25
22.3
2555
12.52
32.83
22.51
2556
13.8
34.2
23.9
2557
13.6
33.8
23.6
2558
14.5
36.2
25.2
2559
15
37.9
26.3
2560
14.5
36.2
25.1


เข้าชม 2863 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office