HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายทารก (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายทารก (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :รายงานสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2545
6.5
2546
7.2
2547
7.5
2548
7.6
2549
7.4
2550
7.2
2551
7.3
2552
7.1
2553
7
2554
6.6
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2555
6.8
2556
6.4
2557
6.5
2558
6.2
2559
6.4
2560
5.9


เข้าชม 2835 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office