HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายทารก (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายทารก (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูล ปี 2535-2538 กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลปี 2539-2550 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2535
7.5
2536
7.4
2537
7.1
2538
7.2
2539
5.5
2540
3.7
2541
4.9
2542
6.6
2543
6.2
2544
6.5
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2545
6.5
2546
7.2
2547
7.5
2548
7.6
2549
7.4
2550
7.2
2551
7.3
2552
7.1
2553
7
2554
6.6
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2555
6.8
2556
11.2
2557
10.9
2558
10.6
2559
10.3


เข้าชม 715 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office