HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตรามารดาวัยรุ่น 10-14 ปี

FusionCharts will load here!
 

อัตรามารดาวัยรุ่น 10-14 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :หญิงคลอดบุตร
หน่วยวัด :อัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
แหล่งที่มาของข้อมูล :รายงานสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีอัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
2551
0.4
2552
0.5
2553
0.5
2554
0.6
2555
0.6
2556
0.6
2557
0.6
2558
0.5
2559
0.5
2560
0.5


เข้าชม 2844 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office