HISO - แนวโน้มสุขภาพ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่ออายุ 60 ปี

FusionCharts will load here!
 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่ออายุ 60 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด :ปี
แหล่งที่มาของข้อมูล :ปี พ.ศ.2543, 2545 จากองค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ.2552 จากคณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ปีชายหญิง
2543
13.2
14.4
2545
12.7
13.2
2552
15.0
16.0
2557
18
20


เข้าชม 2797 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office