HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนใหม่ (กองวัณโรค)

FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนใหม่ (กองวัณโรค)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2528
150
2529
99
2530
98
2531
92
2532
80
2533
79
2534
76
2535
83
2536
85
2537
79
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2538
76
2539
81
2540
76
2541
76
2542
78
2543
79
2544
70
2545
78
2546
76
2547
93
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2548
94
2549
83
2550
77
2551
78
2552
79
2553
68
2554
68
2555
61
2556
66
2557
72


เข้าชม 2865 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office