HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราการหย่าร้าง

FusionCharts will load here!
 

อัตราการหย่าร้าง

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ปีอัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
2500
7.1
2501
9.0
2502
9.6
2503
8.4
2504
7.9
2505
6.8
2506
7.2
2507
4.1
2508
5.0
2509
3.4
ปีอัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
2510
2.7
2511
4.3
2512
5.4
2513
4.2
2514
5.4
2515
5.6
2516
6.4
2517
6.4
2518
5.0
2519
6.1
ปีอัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
2520
6.3
2521
7.0
2522
7.8
2523
8.1
2524
8.2
2525
7.5
2526
7.4
2527
7.6
2528
9.3
2529
10.9
ปีอัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
2530
8.3
2531
8.5
2532
10.0
2533
9.7
2534
10.0
2535
9.7
2536
9.7
2537
10.5
2538
15.2
2539
12.9
ปีอัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
2540
15.7
2541
20.8
2542
20.2
2543
21.0
2544
23.4
2545
26.6
2546
24.6
2547
23.78
2548
26.27
2549
26.20
ปีอัตราต่อร้อยการจดทะเบียนสมรส
2550
32.61
2551
34.25
2552
36.32
2553
37.94
2554
35.39
2555
35.43
2556
36.22
2557
37.48


เข้าชม 2857 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office