HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายอายุ 60 ปีขึ้นไป

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายอายุ 60 ปีขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป,ประชากรหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป,ประชากรรวม อายุ 60 ปีขึ้นไป
หน่วยวัด :อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีชายหญิงรวม
2539
35.16
28.64
31.64
2540
30.02
29.35
29.68
2541
31.45
27.44
29.28
2542
35.82
30.38
32.88
2543
35.14
30.07
32.39
2544
36.05
30.69
33.13
2545
34.24
28.32
31.00
2546
34.73
28.71
31.43
2547
36.58
30.51
33.24
2548
38.17
31.59
34.54
ปีชายหญิงรวม
2549
37.51
30.94
33.88
2550
33.99
25.33
29.23
2551
34.39
25.50
29.50
2552
38.02
30.81
34.02
2553
38.63
31.26
34.54
2554
37.74
30.39
33.66
2555
36.51
29.15
32.42
2556
36.27
28.78
32.11
2557
35.17
28.27
31.33
2558
34.86
27.93
31.01
ปีชายหญิงรวม
2559
35.65
28.44
31.65
2560
33.76
26.54
29.75


เข้าชม 2849 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office