HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายอายุ 55-59 ปี

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายอายุ 55-59 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย อายุ 55-59 ปี,ประชากรหญิง อายุ 55-59 ปี,ประชากรรวม อายุ 55-59 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีชายหญิงรวม
2539
12.06
7.00
9.43
2540
10.31
6.59
8.45
2541
9.89
5.97
7.85
2542
11.73
6.97
9.24
2543
11.52
6.94
9.13
2544
11.30
6.83
8.97
2545
12.62
7.57
10.00
2546
12.55
7.37
9.86
2547
12.92
7.86
10.28
2548
12.99
7.56
10.15
ปีชายหญิงรวม
2549
12.41
7.06
9.61
2550
12.32
6.91
9.48
2551
12.02
6.75
9.25
2552
11.61
6.28
8.80
2553
12.00
6.31
9.00
2554
11.71
5.87
8.62
2555
11.36
5.78
8.41
2556
11.5
5.7
8.4
2557
11.8
5.8
8.6
2558
11.8
5.5
8.4
ปีชายหญิงรวม
2559
12
5.7
8.6
2560
11.7
5.3
8.3


เข้าชม 2814 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office