HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายอายุ 30-34 ปี

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายอายุ 30-34 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย อายุ 30-34 ปี,ประชากรหญิง อายุ 30-34 ปี,ประชากรรวม อายุ 30-34 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีชายหญิงรวม
2539
6.35
1.58
3.98
2540
5.98
1.59
3.79
2541
6.11
1.75
3.94
2542
6.93
2.26
4.62
2543
6.90
2.40
4.67
2544
6.44
2.51
4.50
2545
5.56
2.25
3.89
2546
5.05
2.02
3.52
2547
4.50
1.90
3.19
2548
3.94
1.59
2.76
ปีชายหญิงรวม
2549
3.68
1.41
2.54
2550
3.35
1.36
2.35
2551
3.23
1.26
2.24
2552
2.99
1.17
2.08
2553
2.95
1.10
2.03
2554
2.91
1.04
1.98
2555
2.79
0.99
1.89
2556
2.7
0.9
1.8
2557
2.7
0.9
1.8
2558
2.6
0.9
1.7
ปีชายหญิงรวม
2559
2.6
0.9
1.8
2560
2.5
0.9
1.7


เข้าชม 2850 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office