HISO - แนวโน้มสุขภาพ สัดส่วนประชากรสูงอายุ

FusionCharts will load here!
 

สัดส่วนประชากรสูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวมอายุ 60 ปีขึ้นไป
หน่วยวัด :ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีร้อยละ
2503
4.5
2513
4.8
2523
5.4
2533
7.2
2543
9.5
2553
12.8


เข้าชม 2819 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office