HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

FusionCharts will load here!
 

อัตราผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2527
5.74
2528
5.38
2529
3.94
2530
7.41
2531
15.74
2532
16.04
2533
14.20
2534
15.11
2535
14.16
2536
16.28
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2537
25.68
2538
28.22
2539
23.96
2540
22.75
2541
20.00
2542
19.55
2543
19.41
2544
18.76
2545
20.97
2546
22.26
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2547
22.01
2548
20.67
2549
20.27
2550
19.85
2551
18.29
2552
16.89
2553
12.7
2554
12.89
2555
12.11
2556
12.1
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2557
9.52


เข้าชม 2857 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office