HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายโรคเอดส์ (จากการคาดประมาณ)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคเอดส์ (จากการคาดประมาณ)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ปีรวม
2530
0.001
2532
0.21
2534
3.33
2536
16.67
2538
42.72
2540
68.72
2542
84.83
2543
85.50
2545
86.02
2546
81.69
ปีรวม
2547
81.45
2548
80.12
2549
78.99


เข้าชม 2944 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office