HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)

กลุ่มเป้าหมาย :เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2528
47
2529
47
2538
33
2539
33
2548
16
2549
16


เข้าชม 2858 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office