HISO - แนวโน้มสุขภาพ อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากมรณบัตร)

FusionCharts will load here!
 

อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากมรณบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย :เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
หน่วยวัด :อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2533
12.8
2534
12.8
2535
11.7
2536
11.6
2537
11.4
2538
11.6
2541
16.7
2542
14.5
2543
11.9
2544
12.3
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2545
11.7
2546
12.0
2547
11.3
2548
10.8
2549
10.4
2550
10.0
2551
9.9
2552
9.8
2553
9.8
2554
9.0
ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2555
9.0
2556
8.7
2557
8.8
2558
8.6
2559
8.8
2560
8.2


เข้าชม 2844 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office