HISO - แนวโน้มสุขภาพ อายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิด

FusionCharts will load here!
 

อายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิด

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด :ปี
แหล่งที่มาของข้อมูล :ปี พ.ศ.2507-2549 จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ.2552 จากคณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ.2554-2557 จากการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีชายหญิง
2507
55.9
62.0
2508
55.9
62.0
2517
58.0
63.8
2518
58.0
63.8
2519
58.0
63.8
2528
63.8
68.9
2529
63.8
68.9
2532
65.6
70.9
2533
68.4
75.1
2534
67.7
72.4
ปีชายหญิง
2538
69.9
74.9
2539
69.9
74.9
2548
69.9
77.6
2549
69.9
77.6
2552
71.0
77.5
2553
70.4
77.5
2554
69.5
76.3
2555
69.6
76.9
2556
71.1
78.1
2557
71.3
78.2
ปีชายหญิง
2558
71.6
78.4
2559
71.8
78.6
2560
72
78.8
2561
72.2
78.9


เข้าชม 3031 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office