HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้
  ขุดปมปัญหาที่ทำให้คนไทยคิดสั้น
การฆ่าตัวตายเป็นผลมาจากปมปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของคนเรา ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเจ็บป่วย ปัญหาการทำงาน ปัญหาจากเรียน ตลอดจนความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ความสามารถในแก้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และวิธีการจัดการกับอารมณ์

จากการรวบรวมรายงานสรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายประจำปี 2554 โดยทีมงาน suicidethai.com ภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบว่า จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 296 ราย จำแนกออกเป็นชาย 234 คน หญิง 56 คน และไม่ระบุอีก 6 คนนั้น ปัจจัยที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 60.47 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด รองลงมาคือ การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิดเวช (เช่นจิตเภท ซึมเศร้า) ร้อยละ 41.89 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก หึงหวง และท้องนอกสมรส ร้อยละ 28.04 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด (ดังตารางที่ 1)


ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุหลักที่ฆ่าตัวตายจากรายงานสรุปข่าวประจำวัน
ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายประจำปี 2554

ประเภท จำนวน
    ความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด 179        
    เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช (เช่นจิตเภท, ซึมเศร้า) 124        
    ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก/หึงหวง/ท้องนอกสมรส 83        
    เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/โรคร้าย/สุญเสียอวัยวะ/ชราภาพ (ที่ไม่มีโรคทางจิต) 40        
    มีปัญหาเศรษฐกิจ/ตกงาน/เสียทรัพย์ 37        
    ไม่ทราบ/ไม่ระบุใน มรณบัตร35        
    มีปัญหาการเรียน/การทำงาน 33        
    อื่นๆ 33        
    มีปัญหายาเสพติด/สุรา 2        ที่มา : รายงานสรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายประจำปี 2554 Suicidethai.com. โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.suicidethai.com/news/report/2554/สำหรับวิธีการฆ่าตายที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้ปืน ร้อยละ 18.91 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด รองลงมา คือ ผูกคอตาย ร้อยละ 18.58 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด และกระโดดจากที่สูง ร้อยละ 8.78 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด (ดังตารางที่ 2)


ตารางที่ 2 วิธีการที่ใช้ฆ่าตัวตายจากรายงานสรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายประจำปี 2554

ประเภท จำนวน
    ใช้ปืน 56        
    ผูกคอ 55        
    อื่นๆ 27        
    กระโดดที่สูง 26        
    ใช้ของมีคม ของแข็ง 9        
    กินสารกำจัดแมลง8        
    กินสารกำจัดวัชพืช 5        
    กินยาเกินขนาด 3        
    กินสารเคมีอื่นๆ 1        ที่มา : รายงานสรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายประจำปี 2554 Suicidethai.com. โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.suicidethai.com/news/report/2554/ถ้าไม่รวมการฆ่าตัวตายเพราะการเจ็บป่วย จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กระตุ้นให้คนไทยฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ การเกิดความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด การผิดหวังในความรัก หรือผิดหวังจากการเรียน ปัญหาเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยยังต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และวิธีการจัดการกับความทุกข์กันอีกมาก
เรียบเรียงโดย :  สิริกร เค้าภูไทย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
แหล่งที่มา : - โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายประจำปี 2554 Suicidethai.com. อ้างใน http://www.suicidethai.com/news/report/2554/