HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้
  "เมาแล้วขับ" สาเหตุดับอันดับ 1 ช่วงเทศกาลสงรานต์ 2555
องค์ประกอบหลักที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ คน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรม เช่น การดื่มสุราแล้วขับรถ การขับรถเร็ว การขับรถโดยประมาท เป็นต้น หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น สายตาสั้น หูตึง ตาบอดสี เป็นต้น ประการที่สอง คือ ยานพาหนะ ที่ขาดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง และประการที่ 3 คือ สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม ฝนตก ถนนลื่น ความมืด ควันไฟ เป็นต้น

ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุสาเหตุสำคัญล้วนมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการดื่มเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลพิเศษ เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ เพราะโอกาสพิเศษนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการสนับสนุนให้มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่าการดื่มในช่วงเวลาปกติ

ข้อเท็จจริงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกรานต์ที่ผ่านมาพบว่า การเมาสุรา ยังคงครองแชมป์เป็นมัจจุราชที่คร่าชีวิตผู้คนบนท้องถนนมาเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 39.21) รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด (ร้อยละ 21.57) ตัดหน้ากระชั้นชิด (ร้อยละ 15.12) มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย (ร้อยละ 14.96) ทัศนวิสัยไม่ดี (ร้อยละ 8.28) และหลับใน (ร้อยละ 2.65) (ดังภาพที่ 1)


ภาพที่ 1 แสดงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 กับ 2555ที่มา : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ 2555 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data1/songkran55/data_170455/report7.pdf


หากย้อนเวลากลับไปดูข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว สุราได้กลายมาเป็นสาเหตุหลักแซงพฤติกรรมเสี่ยงๆ อย่างการไม่สวมหมวกนิรภัย จากเดิมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง ร้อยละ 51.59 ในปี 2552 แต่ในปีถัดมากลับพบว่า สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุจากการการไม่สวมหมวกนิรภัยเริ่มมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30.75 ในขณะที่สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุราเริ่มมีมากขึ้น จนกลายมาเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในปัจจุบัน (ดังภาพที่ 2)


ภาพที่ 2 แสดงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2550 - 2554ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลเทศกาลสงกรานต์ 50-54 กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data/songkran/risk-behav50-54.pdfเรียบเรียงโดย :  สิริกร เค้าภูไทย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
แหล่งที่มา : - กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย . วิเคราะห์ข้อมูลเทศกาลสงกรานต์ 50-54 อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data/songkran/risk-behav50-54.pdf

- ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ 2555 อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data1/songkran55/data_170455/report7.pdf