HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้
  สังเวยสงกรานต์ แรงงานตายมากกว่าครึ่ง
ในแต่ละปีมีคนไทยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากถึงปีละ 13,000 – 25,000 ราย แสดงว่าใน 1 วันจะมีผู้เสียชีวิตถึงวันละ 36-50 คน หรือ เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.5 ราย ซึ่งกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยแรงงาน

สำหรับเทศกรานต์สงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันครอบครัวนั้น ในปีนี้มีครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลที่รักเนื่องจากอุบัติเหตุไปแล้วถึง 320 ราย แม้เป็นจำนวนที่ดูจะไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นความเสียหายที่ประเมินค่ามิได้ เพราะในส่วนใหญ่เป็นเสาหลักที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัว โดยช่วงอายุของผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยแรงงานเกินครึ่งถึงร้อยละ 54.15 รองลงมาคือ กลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 27.66 และกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.19 (ดังภาพที่ 1)


ภาพที่ 1 แสดงช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 กับ 2555ที่มา : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ 2555 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data1/songkran55/data_170455/report7.pdf


ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับไปดูสถิติการเสียชีวิตจากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาเดียวกันนี้ พบว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในวัยแรงงานก็ยังมีจำนวนเกินครึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด นั่นคือ ในปี 2551 มีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในวัยแรงงานถึงร้อยละ 56.49 ถัดมาในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในวัยแรงงานถึงร้อยละร้อยละ 55.90 เรื่อยไปจนถึงปี 2553 – 2554 มีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในวัยแรงงานถึงร้อยละ ร้อยละ 53.95 และร้อยละ 53.77 (ตามลำดับ ดังภาพที่ 2)


ภาพที่ 2 แสดงช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2551 -2554

ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลเทศกาลสงกรานต์ 50-54 กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data/songkran/risk-behav50-54.pdf

สถานการณ์ที่ต้องสูญเสียแรงงานก่อนวัยอันควรนี้ อาจทำให้หลายชีวิตในครอบครัวต้องขาดที่พึ่ง แม้ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น หรืออาจจะยิ่งกว่าคนที่สูญชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำเรียบเรียงโดย : สิริกร เค้าภูไทย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
แหล่งที่มา : - กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย . วิเคราะห์ข้อมูลเทศกาลสงกรานต์ 50-54 อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data/songkran/risk-behav50-54.pdf

- ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนน. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ 2555 อ้างในhttp://www.roadsafetythailand.com/main/files/data1/songkran55/data_170455/report7.pdf

- มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. เส้นทาง...แห่งอุบัติเหตุ. พิมพ์ครั้งแรก 2548. สำนักพิมพ์ B612.