HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้
  สงกรานต์ ปีนี้คร่าชีวิต 320 คน บาดเจ็บ 3,320 ราย
เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทย ตามธรรมเนียมประเพณีไทยลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมเยียน ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เพื่อขอพรจากพวกท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ทำบุญ ตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในช่วงปีใหม่ไทย จึงมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเอง และไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้ถนนทางหลวงสายหลักต่างๆ มีรถแล่นผ่านจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นทุกปี มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ในปี 2555 ก็เป็นอีกปีที่ทางภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสายหลักต่างๆ ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการรณรงค์ต่างๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก อาทิเช่น เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เช็ครถก่อนออกเดินทาง เป็นต้น โดยโครงการนี้ได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 (7 วันอันตราย) เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในปีต่อไป ดังนี้


การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย (11 เมษายน 2555 - 17 เมษายน 2555) ในปีนี้มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสะสมทั้งสิ้นจำนวน 3,129 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2554 (3,215 ครั้ง) มีจำนวนลดลงมา 86 ครั้ง โดยจังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 3 อันดับได้แก่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 125 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 118 ครั้ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 108 ครั้ง

ส่วนยอดผู้บาดเจ็บในปีนี้มีทั้งหมด 3,320 ราย เทียบกับปี 2554 (3,476 ราย) มีจำนวนลดลง 156 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 124 ราย รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 120 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 112 ราย

สำหรับยอดผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น 320 ราย เทียบกับปี 2554 (271 ราย) ปรากฎว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 49 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 3 อันดับได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 ราย รองลงมาได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 ราย และจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร มีจำนวนเท่ากันคือ 10 ราย

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ในช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์ มีด้วยกัน 6 จังหวัด แยกรายภาคได้ ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม
ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด
และภาคใต้ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง ปัตตานี ระนอง และสตูลภาพที่ 1 เปรียบเทียบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย)
ระหว่างปี 2554 และ2555ที่มา : สรุปป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 อ้างใน http://www.disaster.go.th/dpm/roadsafety/songkarn55/songkran55.htmlเรียบเรียงโดย :  ธัญญรัตน์ เกิดสุวรรณ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
แหล่งที่มา : - ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนน. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ 2555 อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/files/data1/songkran55/data_170455/report7.pdf

- ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน. ข้อมูลประจำวัน(7วันอันตราย) อ้างใน http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/en/project-activity-th/2011-12-24-07-00-2/49-2012-04-11-songkran-campaign