HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ
เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้   ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555


แนะนำ HEALTH INFO (1)


แนะนำ HEALTH INFO (2)


ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555
( หมวดที่ 1 : สุขภาพกาย )


ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555
( หมวดที่ 2 : สุขภาพจิต )


ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555
( หมวดที่ 3 : พฤติกรรมสุขภาพ )


ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555
( หมวดที่ 4 : คุณภาพสิ่งแวดล้อม )


ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555
( หมวดที่ 5 : สภาวะสังคม )


ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555
( หมวดที่ 6 : ระบบบริการสุขภาพ )   ชุดนิทรรศการ


                         (1) ชุดนิทรรศการ "โรคร้าย ยุค โลกร้อน"
 

โรคติดต่อแพร่ระบาด

จะอยู่อย่างไรในโลกร้อนๆ

0.7 องศา
ร้ายกว่าที่คุณคิด

เผชิญหน้าภัยพิบัติ

เผชิญทุพภิกขภัย
และคลื่นความร้อน
                         (2) ชุดนิทรรศการ "เจาะลึกสุขภาพเด็กเล็ก ผ่านตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย"
 

อาหารต้านโรค

แกะรอย "โรคร้าย
ของเด็กเล็ก"

นานาความเสี่ยง
ที่เลี่ยงได้

เจาะลึกรูปร่าง
เด็กไทยยุคใหม่

เด็กไทย ใครว่าโง่?

 

ใครคือ "ผู้เลี้ยงดู" อุ้มชูเด็กไทยรุ่นใหม่

โลกของสื่อรอบตัวเด็กเล็ก
     
                         (3) ชุดนิทรรศการ "การสำรวจสุขภาพ 360 องศา สุขภาวะผู้สูงอายุไทย"
 

สวัสดี "สังคม สว."

ผู้สูงวัย "ฟิต" แค่ไหน

หกล้มในบ้าน มหันตภัยของผู้สูงอายุ

สมองและฟัน
เรื่องสำคัญ

ชีวิตบั้นปลาย
สบายดีหรือไร
                         (4) ชุดนิทรรศการ "สำรวจรอยโรค"
 

ที่มา "สำรวจรอยโรค"

คนไทย "คอทอง"
ขนาดไหน?

"สิงห์อมควัน" พันธุ์สยาม

"ขยับกาย" ได้พอ
"สบายชีวิต" หรือไม่

สะกดรอย
"ความดันโลหิตสูง"

 

กินผักผลไม้มาก
เพียงพอหรือยัง

เส้นรอบเอวบอกอะไร
มากกว่าที่ใครๆ คิด

สถานการณ์โรคเบาหวาน

บทสำรวจ "สุขภาพ สุขเพศ"

ยาอะไรคนไทย
กินเป็นประจำ?   สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
อัตราตายเดือนมค.-ตค.
พ.ศ.2549
อัตราตายระดับจังหวัด
พ.ศ.2548
โรคเบาหวานในคนไทย
ความดันโลหิตสูง
ในคนไทย
การบริโภคผักผลไม้
ของคนไทย
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ของคนไทย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของคนไทย
การดื่มแอลกอฮอล์
ของคนไทย
อัตราตายระดับจังหวัด
พ.ศ.2547
ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ทางถนน
สถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนน
การประเมินความเสี่ยง
ต่อเบาหวาน
สถานการณ์ไข้หวัดนก
ในประเทศไทย
ความเป็นธรรมของ
การใช้บริการสุขภาพ
โรคมะเร็งที่พบบ่อย
ในประเทศไทย
การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
มารดาในประเทศไทย
ความแตกต่างของการตาย
ระหว่างพื้นที่