HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ก้าวใหม่กับ hiso
 
เครื่องชี้วัดภาระโรค
 
            เครื่องชี้วัดภาระโรค (Burden of disease) เป็นเครื่องมือวัดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) จัดเป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพความเป็นมา
                การจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรค ครั้งที่ 1 ดำเนินการในปีพ.ศ. 2542 โดนคณะทำงานศึกษาภาระโรค ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรค ครั้งที่ 2 ดำเนินการใน ปีพ.ศ. 2547 โดยคณะทำงานโครงการจัดเครื่องชี้วัดภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

                 ดัชนีปีสุขภาวะที่ปรับด้วยความบกพร่องทางสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Years—DALYs) เป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวะการสูญเสียด้านสุขภาพ หรือช่องว่างสุขภาพ (health gap) โดยแสดงถึง จำนวนปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) รวมกับจำนวนปีที่มีชีวิตอยู่กับความบกพร่องทางสุขภาพ (YLD)

                 จำนวนปีที่สูญเสียไปก่อนวัยอันควร (Year of Life Lost--YLL) หรือ การตายก่อนเวลาอันควร (Premature death) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของดัชนีวัดภาระโรคด้านการตาย เป็นการวัดที่อยู่บนพื้นฐานของเวลาของชีวิตที่หายไปจากการตายก่อนเวลาอันสมควร โดยเทียบกับอายุคาดเฉลี่ยที่บุคคลๆหนึ่งจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้จากหลักการที่ว่าการเสียชีวิตที่อายุต่างกัน ย่อมบ่งบอกถึงระดับการสูญเสียที่ต่างกัน โดยระดับการสูญเสียที่ว่านี้ สามารถวัดเป็นจำนวนปีชีวิต (Life years) ที่สูญเสียไป ณ
อายุที่ต่างกัน

                 จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Year of Life Lost due to Disabiltiy - YLD) เป็นการประมาณค่าจำนวนปีที่สูญเสียไป จากการเจ็บป่วยหรือความพิการ ข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้ในการคำนวณ YLD ได้แก่ อุบัติการณ์การเกิดโรคและความผิดปกติ (disability incidence) ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพนั้นๆ (disability duration) อายุที่เริ่มมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (age at onset) และการกระจายของระดับความรุนแรงของโรค หรือความผิดปกติ (disability by severity class)

 Burden of Disease web site
 สไลด์นำเสนอเครื่องชี้วัดภาระโรค พ.ศ. 2547
 โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศ
     ไทย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 – มีนาคม พ.ศ. 2549
 โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศ
     ไทย ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2549
 ระเบียบวิธีการศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะจากการมีชีวิตอยู่จากการเจ็บป่วยหรือ
     พิการ (Years Lived with Disability: YLDs) กลับสู่ด้านบน
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล