HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ก้าวใหม่กับ hiso
 
โปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล

            โปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล เป็นโปรแกรมสำหรับการบันทึกพิกัดสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน บน web site โดยใช้โปรแกรม open source (Map server) เพื่อให้เกิดการบันทึก แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล สำหรับใช้ประโยชน์ในวงการสาธารณสุขความเป็นมา

            โปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กองการประกอบโรคศิลปะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยผู้พัฒนาโปรแกรมคือ นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย และคณะ เพื่อพัฒนาให้มีเครื่องมือสำหรับการบันทึกและแก้ไขพิกัดสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ที่สามารถจัดการและเข้าถึงได้ผ่านระบบ Internet และเป็นระบบที่เป็น Open source สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ในการนำเข้าข้อมูลยังสามารถนำเข้าได้โดยการระบุตำแหน่งพิกัดโดยตรงในแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของจุดอ้างอิงต่างๆ หรือนำเข้าโดยการเก็บพิกัดด้วยเครื่อง GPS แล้วนำค่าพิกัดมาบันทึกลงในโปรแกรม ซึ่งข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลดังกล่าว จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการ การกระจายทรัพยากร การวางแผนการลงทุนด้านสุขภาพ ฯลฯ ต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงการทำงานโปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล

ภาพที่ 2 แสดงการทำงานโปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล


 Download คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล
 Login เข้าสู่ web site เพื่อบันทึกพิกัดสถานพยาบาล กลับสู่ด้านบน
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล