HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ก้าวใหม่กับ hiso
 
แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน


            แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน เป็นเครื่องมือที่ใช้พยากรณ์โอกาสในการป่วยด้วยโรคเบาหวานในอนาคต โดยใช้ข้อมูลอายุ เพศ ประวัติเบาหวานในครอบครัว ประวัติความดันโลหิตสูง น้ำหนักส่วนสูง และเส้นรอบเอว ในการคำนวณความเป็นมา

            แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยระยะยาวของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT)ในการประมาณโอกาสเกิดโรคเบาหวานในช่วง 12 ปี (ระหว่างปีพ.ศ. 2528 ถึงพ.ศ. 2540) การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ดำเนินการโดย นพ.วิชัย เอกพลากร (โรงพยาบาลรามาธิบดี) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มกราคม 2549
     เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
     เรื่อง การศึกษาพัฒนาดัชนีความเสี่ยงต่อเบาหวาน ( Diabetes Risk Score )
 ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

คะแนนความเสี่ยง(Diabetes risk score)

            เป็นคะแนนที่ได้จากการรวมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 6 ปัจจัยได้แก่ อายุ,เพศ,ดัชนีมวลกาย(BMI),เส้นรอบเอว,ความดันเลือดสูงและประวัติ,เบาหวานใน พ่อ แม่ พี่น้อง โดยแต่ละปัจจัยมีคะแนนเสี่ยงดังนี้


 คลิกเพื่อคำนวณความเสี่ยงเบาหวาน

 
        ปัจจัย
คะแนน

     อายุ(ปี)
 
            35-39
0
            40-44
0
            45-49
1
            >= 50
2
     เพศ 
            ผู้หญิง
0
            ผู้ชาย
2
     BMI(kg/m2)  
            < 23
0
            23 -< 27.5
3
            >= 27.5
5
     เส้นรอบวงเอว(ซม.) 
            < 90 ในผู้ชาย ,< 80 ในผู้หญิง
0
            >= 90 ในผู้ชาย ,>= 80 ในผู้หญิง
2
     ความดันเลือดสูง 
           ไม่มี
0
            มี
2
     มีประวัติเบาหวานในพ่อแม่ พี่น้อง  
           ไม่มี
0
            มี
4

  กลับสู่ด้านบน
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล