ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ข้อมูลระดับพื้นที่       

      


การวิจัยระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก

 
จัดทำโดย    ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 

    ส่วนนำ
    รายงานความก้าวหน้า
    รายการเอกสารแนบ
         - เอกสารแนบ 1.1 : PK1 แผนที่ความคิดจากทีมนักวิจัยสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลปริก
         - เอกสารแนบ 1.2 : IR1 โครงร่างตัวชี้วัดสุขภาวะเบื้องต้นจากการระดมความคิดของทีม
            นักวิจัย ก่อนลงพื้นที่

         - เอกสารแนบ 1.3 : WS1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1
         - แผนภาพสุขภาวะด้านกาย (Workshop 1) กลุ่ม 1
         - เอกสารแนบ 1.4 : WS2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2
         - เอกสารแนบ 1.5 : WS3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3
         - แผนภาพสุขภาวะด้านกาย กลุ่ม 1
         - เอกสารแนบ 1.6 : WS4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 4
         - เอกสารแนบ 1.7 : WS5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5
         - เอกสารแนบ 2 : การพัฒนาเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools)ฉบับโครงร่าง ระยะที่ 1
    รายงานความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและรวบรวมแหล่งข้อมูล
    รายงานผลการพัฒนาเครื่องมือจัดการข้อมูลและความรู้และการฝึกอบรม
    คู่มือผู้ใช้และดูแลระบบ ระบบจัดการความรู้เทศบาลตำบลปริก
    รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของผู้ใช้ในส่วนของ KM Tools
    ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดตัวชี้วัดสุขภาวะสำหรับ "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน"
    (ร่าง)ตัวชี้วัดสุขภาวะ สำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน(PHDBMS)
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 10094 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล