ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ข้อมูลระดับพื้นที่


       

      


โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพผู้สูงอายุระดับพื้นที่
จังหวัดลำพูน

 
จัดทำโดย    รศ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
            โครงการย่อยที่ 1 และโครงการย่อยที่ 2
                  - ส่วนนำ
                  - บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
                  - บทที่ 2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพผู้สูงอายุระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูน
                  - ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความต้องการระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
                  - บรรณานุกรม
                  - ภาคผนวก
            โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน
                  - ส่วนนำ
                  - บทที่ 1 บทนำ
                  - บทที่ 2 กระบวนการศึกษาสถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
                  - บทที่ 3 สถานการณ์ข้อมูลภาวะสุขภาพ
                  - บทที่ 4 สถานการณ์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
                  - บทที่ 5 สถานการณ์ข้อมูลบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
                  - บทที่ 6 สถานการณ์ระบบข้อมูลสวัสดิการและสังคมเศรษฐกิจ
                  - บทที่ 7 สถานการณ์ระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
                  - บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
                  - บรรณานุกรม
                  - ภาคผนวก
            โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย: กรณีศึกษา
                จังหวัดลำพูน
                  - ส่วนนำ
                  - บทที่ 1 บทนำ
                  - บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                  - บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
                  - บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
                  - บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
                  - บรรณานุกรม
                  - ภาคผนวก
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 16521 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล